Workshop ‘Riding the Wave and The Scholarly Archive of the Future’

Datum: 
Mon, 2014-01-20


For English see below

Op 20 januari organiseert DANS samen met zijn visiting fellows Andrew Treloar (ANDS) en Herbert van de Sompel (LANL) de workshop ‘Riding the Wave and The Scholarly Archive of the Future’. Geïnteresseerden in datamanagement en -archivering zijn van harte welkom om zich voor deze workshop aan te melden.

Het startpunt van de workshop is het rapport ‘Riding the Wave’. In dit rapport wordt een toekomstbeeld geschetst voor een elektronische infrastructuur, die naadloze toegang tot en het (her)gebruiken van wetenschappelijke gegevens voor wetenschappers en andere
geïnteresseerden mogelijk maakt. Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij wat van deze visie inmiddels is voltooid, welke uitdagingen gaan spelen voor de wetenschappelijke wereld en de informatieprofessionals daarbinnen en wat de gevolgen van deze visie zijn voor de rol van wetenschappelijke archieven.

Presentatie en discussie
De middag bestaat uit een aantal presentaties en een brede open discussieronde. Andrew Treloar zal tijdens zijn presentatie inzoomen op de bredere context en de soorten objecten die moeten worden gearchiveerd in het nieuwe tijdperk. Herbert van de Sompel concentreert zich op de verschillende technologieën (OAI-ORE, Hiberlink, Memento) die nu daarvoor worden ontwikkeld. DANS zal zijn visie op de toekomst van data archieven en een federated data-infrastructuur toelichten.

Programma en online aanmelden
De workshop vindt plaats op 20 januari van 12:00 uur tot 17:00 uur bij NWO, Java gebouw, zaal 300 in Den Haag. Het programma ziet er als volgt uit: 
12:00 Receptie met koffie en broodjes
13:00 Welkom en introductie - Andrea Scharnhorst
13:15 Reflectie op Riding the Wave en uitdagingen - Peter Doorn
13:45 Scholarly communication of the future and the implications for archiving - Andrew Treloar and Herbert van de Sompel
14:45 Interactieve sessie
15:00 Pauze
15:15 Vervolg interactieve sessie
15:45 The challenges for scholarly archiving and how to respond by building new services and institutional alliances - Peter Doorn
16:15 Afsluiting en vervolgstappen
16:30 Receptie

Aanmelden voor de workshop kan online.

Visiting fellows en het delen van kennis
Internationale visiting fellows verrijken DANS met kennis op het gebied van datamanagement en -archivering. Door workshops te organiseren, deelt DANS de opgedane kennis ook weer met anderen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de workshop contact op met Andrea Scharnhorst, coördinator e-Research. Andrea is bereikbaar via andrea.scharnhorst [at] dans.knaw.nl.


English

On January 20th DANS organizes with his visiting fellows Andrew Treloar (ANDS) and Herbert van de Sompel (LANL) the workshop ‘Riding the Wave and The Scholarly Archive of the Future’. Interested in data management and -archiving are welcome to sign up.

The starting point of the workshop is the report 'Riding the Wave'. This report provides a picture of the future for an electronic infrastructure that allows sustainable access and (re-)use of scientific data. The workshop looks at which part of this vision has already been completed, what challenges may come into play for the scientific community and what the implications of this vision are for the role of scientific archives.

Presentation and discussion
The afternoon consists of a number of presentations and a open discussion session. During his presentation Andrew Treloar will zoom into the broader context and the types of objects to be archived in the new era. Herbert van de Sompel will focus on the different technologies (OAI-ORE, Hiberlink, Memento) which are now being developed supporting this. DANS will explain its vision for the future of data archives and federated data infrastructure.

Register online
The workshop will take place on 20 January from 12:00 to 17:00 at NWO, Java Building, Room 300 in The Hague. The program is as follows:
12:00 Reception with coffee and bread rolls
13:00 Welcome and introduction - Andrea Scharnhorst
13:15 Reflection on Riding the Wave and associated challanges - Peter Doorn
13:45 Scholarly communication of the future and the implications for archiving - Andrew Treloar and Herbert van de Sompel
14:45 Interactive session
15:00 Break
15:15 Continue interactive session
15:45 The challenges for scholarly archiving and how to respond by building new services and institutional alliances - Peter Doorn
16:00 Conclusion and following steps 
16:30 Reception

Registration for the workshop can be found online.

Visiting fellows and sharing knowledge
International visiting fellows enrich DANS with knowledge in the field of datamanagement and -archiving. By organizing workshops DANS shares the knowledge with others.

More information
For more information about the workshop, please contact Andrea Scharnhorst, coordinator of e-Research. You can reach Andrea via andrea.scharnhorst [at] dans.knaw.nl.