DANS Studies in Digital Archiving 4

Data - Voer voor psychologen. Archivering, beschikbaarstelling en hergebruik van onderzoeksdata in de psychologie. Caroline Voorbrood mmv Heleen van Luijn. DANS studies in digital archiving 4. Aksant Academic Publishers - 2010. ISBN 978-90-5260-374-2. Prijs: gratis

Heeft DANS de psychologie wat te bieden? Hebben psychologen behoefte aan een digitaal archief en aan de datadiensten van DANS? Data Archiving and Networked Services is in 2005 opgericht door KNAW en NWO om de toegankelijkheid van databestanden voor alfa- en gammawetenschappers te verbete­ren. Eén van de opdrachten was om de be­hoefte aan nieuwe data-archieven binnen de geesteswetenschappen en de maatschappij- en gedragswetenschappen te verkennen. De DANS-archieven tellen relatief weinig psychologische datasets. Van de ca. 2000 da­tacollecties op het terrein van de maatschap­pij- en gedragswetenschappen zijn er maar zo’n honderd psychologisch te noemen. Toch is het aantal psychologisch onderzoe­kers zeker zo groot als het aantal sociologen of andere maatschappijwetenschappers. Redenen genoeg voor DANS om de data­voorziening en databehoefte in de psycholo­gie te verkennen. Dit rapport doet daarvan verslag. DANS wil het gebruiken om de dis­cussie met het veld over datamanagement in de psychologie verder te voeren.
- Bestelformulier publicatie
- Downloaden als PDF